Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 Artikel 1           Algemene bepalingen  

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Build Your Interior Business: de vennootschap onder firma ‘Build Your Interior Business’, gevestigd aan de Sportlaan 271 te (2566 KJ) Den Haag, met KvK-nummer 64742881, zijnde de opdrachtnemer.
  • Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Build Your Interior Business.
  • Opleiding: de door Build Your Interior Business op haar website of anderszins aangeboden opleiding, programma, cursus of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Build Your Interior Business gedane aanbiedingen, op alle tussen Build Your Interior Business en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en op alle uit de overeenkomst voortgekomen vervolgovereenkomsten, behoudens indien en voor zover door Build Your Interior Business van deze voorwaarden (schriftelijk en uitdrukkelijk) wordt afgeweken.  

1.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Build Your Interior Business zijn of worden ingeschakeld voor de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).  

1.4 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de aan Build Your Interior Business gedane aanbiedingen en met Build Your Interior Business gesloten overeenkomst(en).  

1.5 Mocht er onduidelijkheid bestaan omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van het (meest) toepasselijke artikel in deze algemene voorwaarden.

1.6 Mochten een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door Build Your Interior Business zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart Opdrachtgever zich reeds nu en op voorhand hiermee akkoord.

Artikel 2            (Totstandkoming) overeenkomst

2.1 Inschrijving voor de door Build Your Interior Business aangeboden Opleiding geschiedt door inzending van het door Opdrachtgever volledig ingevulde inschrijfformulier op de website van Build Your Interior Business dan wel op een andere door Build Your Interior Business te bepalen wijze.  

2.2 Door inzending van het inschrijfformulier als bedoeld in het vorige lid, komt een overeenkomst tot stand met Build Your Interior Business. Niettemin is Build Your Interior Business gerechtigd om binnen twee werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst, de overeenkomst (zonder opgave van reden) te herroepen.

2.3 De met Build Your Interior Business tot stand gekomen overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht.

2.4 Build Your Interior Business is niet aan haar aanbod dan wel een reeds tot stand gekomen overeenkomst gebonden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

Artikel 3            Duur en uitvoering van de overeenkomst

3.1 De omvang en de duur van de Opleiding/overeenkomst staan vermeld op de website van Build Your Interior Business of zullen, bij gebreke daarvan, op een andere wijze door Build Your Interior Business aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.  

3.2 De door Build Your Interior Business genoemde (uitvoerings)termijnen in het kader van de aangeboden Opleiding, zijn in alle gevallen slechts indicatief en binden haar niet. Overschrijding van een opgegeven termijn leidt nimmer tot het verzuim van Build Your Interior Business. 

3.3 Indien een Opleiding voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt deze opleiding van rechtswege na afloop van de overeengekomen duur.

3.4 Build Your Interior Business is gehouden de Opleiding zo goed mogelijk te verzorgen. In dit verband rust op Build Your Interior Business uitsluitend een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

3.5 De Opleiding zal door Build Your Interior Business digitaal/online worden verzorgd, tenzij anders overeengekomen dan wel anders door Build Your Interior Business wordt besloten. Build Your Interior Business is verantwoordelijk voor het organiseren, faciliteren en continueren van de door haar aangeboden Opleiding.

3.6 Build Your Interior Business verzorgt de Opleiding naar eigen inzicht. Zij is daarbij niet gehouden eventuele verzoeken van Opdrachtgever in te willigen. Build Your Interior Business is gerechtigd derden in te schakelen ter uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 4            Verhindering, absentie, ziekte en annulering

4.1 De Opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving voor de Opleiding tot betaling van de opleidingskosten als op de website van Build Your Interior Business vermeld. Opdrachtgever blijft deze kosten geheel verschuldigd, ook indien Opdrachtgever de Opleiding niet geheel volgt. Het inhalen van gemiste Opleiding(sdag) is niet mogelijk, tenzij Build Your Interior Business in een individueel geval anders beslist.

4.2 Verhindering van Opdrachtgever om de Opleiding volledig bij te wonen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Technische problemen, ziekte c.q. (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak daarvan, levert geen overmacht op, behoudens indien en voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten, en komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.3 Indien en voor zover de verhindering van Opdrachtgever om de Opleiding (volledig) bij te wonen in weerwil van het vermelde in 4.2 rechtens wel voor rekening en risico van Build Your Interior Business komt, is Build Your Interior Business gerechtigd (mede) ten behoeve van Opdrachtgever aangegane verplichtingen en de daaruit voor rekening van Build Your Interior Business ontstane en nog te ontstane kosten in mindering te brengen en/of te verrekenen met de daaruit voortvloeiende aanspraken van Opdrachtgever. Deze aanspraken kunnen de voor Opdrachtgever aan Build Your Interior Business krachtens de overeenkomst van opdracht te betalen som niet te boven gaan.

4.4 Build Your Interior Business behoudt zich het recht voor om de Opleiding te annuleren tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de eerste opleidingsdag. Build Your Interior Business zal Opdrachtgever hierover onverwijld informeren. Build Your Interior Business zal alsdan de door Opdrachtgever betaalde Opleidingskosten cursusgeld (gedeeltelijk) restitueren. Indien mogelijk biedt Build Your Interior Business Opdrachtgever een alternatief aan. Alsdan is Build Your Interior Business niet gehouden tot restitutie van de Opleidingskosten, tenzij redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten. 

Artikel 5            Honorarium en betaling

5.1 Het honorarium voor de door Build Your Interior Business aangeboden diensten staat vermeld op haar website. Tenzij anders vermeld, zijn de door Build Your Interior Business genoemde bedragen inclusief btw.

5.2 Build Your Interior Business is gerechtigd het overeengekomen honorarium binnen de grenzen van de redelijkheid te verhogen in geval van wijziging van kostprijsbepalende factoren. 

5.3 De betalingsmodaliteiten voor de Opleiding staan vermeld op de website van Build Your Interior Business. Niettemin is Build Your Interior Business gerechtigd in voorkomende gevallen, te harer beoordeling, volledige betaling voorafgaand aan de door haar te verlenen diensten te eisen van Opdrachtgever.

5.4 Betaling van Opdrachtgever strekt, hoe ook genaamd, in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen (contractuele) rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de (oudste) onbetaald gelaten facturen. 

5.5 Opdrachtgever is gehouden de facturen van Build Your Interior Business uiterlijk op de vervaldata te voldoen zonder zich te beroepen op opschortingsrechten en/of enig recht op verrekening met een tegenvordering op Build Your Interior Business.  

5.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Build Your Interior Business zonder enige ingebrekestelling het recht vanaf vervaldatum van de onbetaalde factuur een contractuele rente in rekening te brengen gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke (handels)rente (jaarbasis), vermeerderd met 1%.     

5.7 Alle door Build Your Interior Business noodzakelijkerwijs te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 6            IE-recht 

6.1 Het door Build Your Interior Business verstrekte Opleidingsmateriaal wordt eigendom van Opdrachtgever. De rechten van intellectueel eigendom die op het Opleidingsmateriaal rusten worden door Build Your Interior Business voorbehouden. Het is Opdrachtgever derhalve niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Build Your Interior Business (gegevens, gedeelten en/of uittreksels uit) het Opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren en/of op welke andere wijze dan ook te verveelvoudigen. 

Artikel 7            Aansprakelijkheid

7.1 Build Your Interior Business is enkel aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen directe schade, met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel. Iedere aansprakelijkheid van Build Your Interior Business voor andere (indirecte) schade – in welke vorm dan ook – is uitdrukkelijk uitgesloten.    

7.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Build Your Interior Business in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is doordat Build Your Interior Business is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.   

7.3 In alle gevallen is de verplichting van Build Your Interior Business tot het vergoeden van schade, op welke grondslag dan ook, beperkt tot die schade waartegen Build Your Interior Business uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering valt.      

7.4 Indien Build Your Interior Business om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 3 van dit artikel, omdat bijvoorbeeld een dergelijke verzekering ontbreekt, is de verplichting tot het vergoeden van schade in alle gevallen beperkt tot maximaal 50% van de totale factuurwaarde.   

7.5 De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen als vermeld in dit artikel gelden eveneens voor ondergeschikten van Build Your Interior Business of andere door Build Your Interior Business ingeschakelde hulppersonen/derden.   

Artikel 8            Vervaltermijn

8.1 Elke aansprakelijkheid van Build Your Interior Business vervalt in elk geval na verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of op andere wijze is ge- dan wel beëindigd.

8.2 Elke bevoegdheid van Opdrachtgever om zich op aansprakelijkheid te beroepen, vervalt indien niet binnen bekwame tijd nadat de tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijze had moeten worden ontdekt, schriftelijk en met redenen omkleed ter zake is geprotesteerd. 

8.3 Iedere rechtsvordering (en ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk als deze niet uiterlijk binnen 1 jaar na het schriftelijke en met redenen omklede protest door opdrachtgever in rechte aanhangig is gemaakt.

8.4 De genoemde bepalingen gelden voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid.

8.5 Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hieromtrent gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Build Your Interior Business.

Artikel 9            Opzegging, opschorting en ontbinding

9.1 Opdrachtgever is niet bevoegd om de met Build Your Interior Business gesloten overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen. Artikel 7:408 lid 1 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Build Your Interior Business is bevoegd om de verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling – te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever een of meer verplichtingen uit de overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig dan wel ondeugdelijk nakomt;
  • gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet dan wel niet deugdelijk zal nakomen;
  • Build Your Interior Business bij het aangaan van de overeenkomst Opdrachtgever heeft verzocht om zekerheid te stellen voor de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst en Opdrachtgever dit heeft nagelaten;
  • Opdrachtgever zijn faillissement heeft aangevraagd en/of is uitgesproken, surséance van betaling heeft aangevraagd, haar bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) heeft stilgelegd, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden. 

9.3 Indien de overeenkomst met Opdrachtgever wordt ontbonden zijn de vorderingen van Build Your Interior Business op Opdrachtgever terstond opeisbaar.    

Artikel 10          Toepasselijk recht

10.1 Op alle met Build Your Interior Business gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen met Opdrachtgever, zullen met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en/of rechtsprekende lichamen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.